DNNDK Statutter

Vedtekter for Den norske Natzweiler- og Dachaukomité

Vedtatt på årsmøte 17. september 2016 i Oslo.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Den norske Natzweiler- og Dachaukomité.1

§ 2 Formål

Den norske Natzweiler- og Dachaukomité skal videreføre det arbeid som Natzweilerkomiteen, Natzweilergruppen og Den norske Dachaukomité har utført ved å:

a) bidra med informasjon til etterlatte, familie og interesserte om de norske fangene som i kortere eller lengre tid befant seg i konsentrasjonsleirene Natzweiler og/eller KZ Dachau samt i andre leire under 2. verdenskrig

b) arrangere turer og faglige/sosiale seminarer om tiden i Natzweiler og/eller Dachau samt andre relevante tema

c) samle dokumentasjon om konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau og dem som var fanger i krigsårene

d) arbeide aktivt utad med informasjon om fangenskapet

e) ivareta medlemmers interesser i spørsmål om krigsårene

f) samarbeide internasjonalt, bl.a. med Den internasjonale Natzweilerkomité og med Den internasjonale Dachaukomité2

Den norske Natzweiler- og Dachaukomité er partipolitisk uavhengig.

§ 3 Medlemskap

Alle som har interesse av Den norske Natzweiler- og Dachaukomitens arbeid, kan bli medlemmer. Stemmeretten følger dem som har betalt årskontingent.

§ 4 Tidligere fanger og deres enker

Tidligere norske Natzweilerfanger og Dachaufanger og enker etter disse har medlemmers rettigheter. De skal ikke betale kontingent.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er Den norske Natzweiler- og Dachaukomiteens øverste myndighet. Årsmøtet holdes i forbindelse med foreningens faglige/sosiale seminarer og turer. Årsmøtet bør fortrinnsvis holdes hvert 2. år

Årsmøtet innkalles senest med en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler

1. Konstituering

1.1. Godkjenning av innkalling og saksliste

1.2. Valg av møteleder og referent(er)

1.3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

1.4. Valg av tellekorps

1.5. Opptelling av stemmeberettigete medlemmer

2. Styrets melding

3. Regnskap

4. Budsjett, herunder fastsette medlemskontingent

5. Saker som styret tar opp eller som er kommet inn fra medlemmer minst 14 dager før årsmøtet

6. Valg

   6.1 Valg av leder, styremedlemmer og vara-medlemmer

6.2 Valg av revisor

6.3 Valg av valgkomité med to medlemmer og minst ett varamedlem

Årsmøtet kan med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslista. Dette gjelder ikke saker som omhandler § 7 Vedtektsendringer, § 8 Fusjon eller § 9 Oppløsning. Vedtak i slike saker gjøres med alminnelig flertall.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

§ 6 Styre, valgbarhet og valgperiode

Styret består av leder, minst fire styremedlemmer og minst ett varamedlem.3

Leder velges for én periode. Øvrige styremedlemmer, varamedlem(mer), revisor og valgkomité velges for to perioder.

Styret konstituerer seg selv.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Kunngjøring skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte.

§ 8 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare vedtas på årsmøte. Vedtak om endring krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.

Vedtak om endringer har øyeblikkelig virkning så sant ikke annet fremkommer i vedtaket.

§ 9 Fusjon

Forslag om fusjon med andre organisasjoner skal behandles av årsmøte. Vedtak om fusjon krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene. Ved fusjon overføres Den norske Natzweiler- og Dachaukomités midler og forpliktelser til den nye foreningen.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av Den norske Natzweiler- og Dachaukomité skal behandles på årsmøte.

Vedtak om oppløsning fordrer 4/5 flertall av de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.

Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norsk Hjemmefrontmuseum. Foreningens penger gis til Amnesty International.

1 Fransk: Le Comité Norvégien de Natzweiler et Dachau, tysk: Das Norwegische Natzweiler- und Dachaukomitee

2Den internasjonale Natzweilerkomité; fransk: Le Comité International du Camp de Concentration Natzweiler-Struthof (CIN), tysk: Das Internationale Komitee von Natzweiler-Struthof

Den Internasjonale Dachaukomité; fransk: Le Comité International de Dachau (CID), tysk: Das Internationale Lagerkomitee Dachau

3 Minst to av styremedlemmene bør være Natzweilerfanger eller etterkommere etter Natzweilerfanger. Minst to av styremedlemmene bør være Dachaufanger eller etterkommere etter Dachaufanger.